Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności (“Polityka Prywatności“) przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach prowadzenia serwisu internetowego www.parkingmagicbox.com (dalej jako: „Serwis”).

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Leszczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “TORINO BIS AGNIESZKA LESZCZAK” z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 8, 17-300 Siemiatycze, NIP 5782721577, REGON 366592244, e-mail: kontakt@parkingmagicbox.com, dalej jako “Administator

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możecie nam Państwo udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.

Jak używamy plików cookies?

Do obsługi naszej strony internetowej możemy używać plików cookies i podobnych technologii.
W szczególności wykorzystujemy je do ogólnej analizy ruchu, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies
w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym możesz wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

Możecie Państwo kontrolować i / lub usuwać pliki cookie według własnego uznania. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa komputerze, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę,
a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia końcowego użytkownika serwisu.

Używamy plików cookie w następujący sposób na stronie www.parkingmagicbox.com

Nazwa pliku cookieOpis celu pliku cookiePochodzenie pliku cookieRodzajOkres wygaśnięcia 
NID Rejestruje numer ID, który identyfikuje urządzenie użytkownika powracającego na stronę internetową. Identyfikator służy do dostosowywania reklam dla użytkownika oraz preferencji językowych użykownikagoogle.comHTTP6 miesięcy 
rc::a Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to potrzebne dla strony internetowej, w celu stworzenia ważnych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej, analityki oraz stosowania formularzy kontaktowych na stroniegoogle.comHTMLbezterminowy 
cookielawinfo-checkbox-non-necessarySesyjne pliki cookies niezbędne do optymalizacji funkcji strony internetowej.www.parkingmagicbox.comHTTP1 rok 

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w ramach celów opisanych poniżej.

 1. Obsługa serwisu parkingmagicbox.com:

 

 1. prowadzenie korespondencji e-mailowej, tradycyjnej oraz kontakt telefoniczny – dane osobowe zawarte w tej korespondencji/wiadomości głosowej są przetwarzane wyłącznie
  w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/wiadomość głosowa, na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
 2. elektroniczne formularze kontaktowe – dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. realizacja umowy – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. obsługa procesów reklamacyjnych – rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. prowadzenie działań marketingowych – marketing produktów/usług Administratora, tego rodzaju działania obejmują także wysyłkę newslettera na podany przez użytkownika adres email, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do użytkowników strony parkingmagicbox.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
 7. wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, w zw. z art. 106e oraz 106g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 1. Prowadzenia profili na portalach facebook oraz instagram:

 

 1. administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach
  i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów współpracującym z administratorem.

 

 1. w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
 2. takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy (np. w przypadku zawarcia umowy) lub może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne (wysyłka newslettera) –
w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcjonalności, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych użytkowników oraz klientów Serwisu zależy od celu,
w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:

 1. w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu.
 2. w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będzie to okres 3 lat.
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody (newsletter) lub wniesienia sprzeciwu.
 4. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy – zazwyczaj będzie to okres 3 lat.
 5. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Sposób przetwarzania danych

Dane przez serwis www.parkingmagicbox.com będą przesłane za pośrednictwem bezpiecznego
i zaszyfrowanego kanału, a następnie dalej przetwarzane w systemie.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Spółka stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem serwisu www.parkingmagicbox.com są zabezpieczane według najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zebrane dane pozostają przez cały czas zaszyfrowane i przechowywane w centrum hostingowym, które zachowuje zgodność z najwyższymi standardami.

Udostępnianie danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, czy agencjom marketingowym.

Prawa podmiotów danych

Mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności
  z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem).
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
 4. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 5. przeniesienia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy wysłanie e-maila na adres: kontakt@parkingmagicbox.com

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 17 grudnia 2019 r.

© 2017-2020 Parking Magic Box. Wszystkie prawa zastrzeżone

Pracujemy w trybie standardowym.Gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo.więcej szczegółów
Modele / Ceny
logo Parking Magic Box
Wybierz region
Województwo ŁódzkieWojewództwo MałopolskieWojewództwo OpolskieWojewództwo Śląskie
Wybierz i kliknij w swoje województwo, aby sprawdzić ofertę dla Ciebie!
logo Parking Magic Box
Wybierz region
Województwo ŁódzkieWojewództwo MałopolskieWojewództwo OpolskieWojewództwo Śląskie
Wybierz i kliknij w swoje województwo, aby sprawdzić ofertę dla Ciebie!